Privacyverklaring van MS-Liga Vlaanderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR (de nieuwe privacywetgeving), die vanaf mei 2018 van toepassing is, legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt uw bestaande rechten (zie 1) en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens (zie: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Multiple Sclerose- Liga Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgebonden gegevens die we registreren, bijhouden en met derden delen. Multiple Sclerose- Liga Vlaanderen vzw houdt zich in al deze gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Multiple Sclerose- Liga Vlaanderen vzw:

 • Persoonsgegevens registreert mits (2) : 
  • uw uitdrukkelijke geschreven toestemming (consent) als persoon met MS
  • een opt-outformule voor wie een gift overmaakt en bij herhaling van de aanvraag tot het overmaken van een gift
  • uw geschreven en ondertekende vrijwilligersovereenkomst als vrijwilliger
  • uw ondertekend contract als personeelslid
 • Persoonsgegevens verwerkt mits:
  • die beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • ze verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.
  • De DPO (data protection officer), m.n. de firma Track 42 (3) staat o.m. in voor de veiligheidsmaatregelen bij het centrale serverbeheer
  • Er is een instructiehandboek met instructies voor de gebruikers, m.n.:
   • de personeelsleden op het secretariaat en de directie
   • de maatschappelijk werkers
   • de vrijwilligers
  • Er is een register aangelegd van de informatiedragers en de beveiligingsmaatregelen.
  • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde of geëncrypteerde transmissiesystemen (o.a. We- Transfer) en beveiligde mailservers die beperkt toegankelijk zijn voor personeelsleden en sommige vrijwilligers (Raad van Bestuur, voorzitters, penningmeesters en secretarissen) om gegevens over te brengen.
  • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van BCC bij gewoon mailverkeer
  • Er wordt strikt gehouden aan bewaartermijnen (4)
 • Correct omgaat binnen de gestelde wettelijke bepalingen inzake het verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen of de buitenwereld.
  • Algemeen: Multiple Sclerose-Liga Vlaanderen vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder zullen de door de gebruikers verstrekte gegevens niet aan derden doorgegeven worden tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor onze werking.
  • Voor Personen met MS
   • In het kader van samenwerking met ziekenhuizen, WZC en revalidatiecentra, … waarbij steeds een geschreven overeenkomst (consent) vereist is
   • In het kader van de chronische conventie waarbij steeds een geschreven overeenkomst (consent) vereist is
   • In het kader van mailings waar derden (drukkers, verzendbedrijven,…) aan meewerken
   • Voor medewerkers, op het centraal secretariaat en maatschappelijk werkers, in het kader van dienstverlening
   • Voor vrijwilligers, in het kader van de realisatie van hun activiteiten voor en met personen met MS (oa uitsturen van uitnodigingen, registratie van aanwezigheden,…)
   • In het kader van publicaties en de website
  • Voor vrijwilligers:
   • Voor verzekeringsdoeleinden
   • In het kader van mailings waar derden (drukkers, verzendbedrijven,…) aan meewerken
   • Inzage van hun gegevens door de zorginspectie
   • In het kader van publicaties en de website (tenzij voor de afgeschermde delen waar geen toegang door derden mogelijk is)
  • Voor schenkers:
   • In het kader van fiscale attesten (fiscus)
   • In het kader van mailings waar derden (drukkers, verzendbedrijven,…) aan meewerken
   • In het kader van onlinegiving (verwerking van giften)
  • Voor personeelsleden
   • Voor IDEWE
   • Voor verzekeringsdoeleinden
   • Voor Acerta
   • Voor VAB
   • Voor Colruyt
 • U op de hoogte brengt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze respecteert.
 • U uitdrukkelijk informeert indien voor specifieke activiteiten of projecten het type benodigde gegevens, de verwerking of de bewaartermijn afwijkt. Door hierop in te gaan, of u in te schrijven, … geeft u uw impliciet akkoord.

Als Multiple Sclerose-Liga Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en die van uw partner indien van toepassing. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Luc De Groote
Algemeen directeur MS-Liga Vlaanderen vzw
directeur@ms-vlaanderen.be
0479 27 86 19

Wijziging privacyverklaring: Multiple Sclerose-Liga Vlaanderen vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal steeds een aankondiging gebeuren via onze website www.ms-vlaanderen.be.

 1. Volgende rechten worden gerespecteerd:
  • U heeft recht op inzage
  • U heeft recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
  • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of uw aangestelde ter controle of aanvulling
  • U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
  • U kan steeds een klacht indienen. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 2. Welke gegevens kunnen we opvragen?
  • Voor Personen met MS: in het kader van de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u en/of uw partner vragen:
   • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e- mailadres
   • Gegevens van persoonlijke aard ifv de maatschappelijke dienstverlening door de hulpverleners geregistreerd in een beveiligde database
   • Foto’s of reportages voor op de website en in publicaties
  • Voor vrijwilligers: in het kader van bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen:
   • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
   • Foto’s of reportages voor op de website en in publicaties
  • Track 42: DPO Vladimir Vroonen, A. Maxlaan 123 , 1000Brussel (www.track42.be) / vlad@track42.be
  • Bewaartermijn: MS-Liga Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens voor onbeperkte duur. Indien het adres wordt geschrapt worden alle persoonsgegevens geschrapt. De fotoreportage van een activiteit wordt onbeperkt in tijd bewaard op de website en voldoet aan de regelgeving inzake portretrecht.

privacyverklaring.pdf

Download hier de privacyverklaring van MS-Liga Vlaanderen.